fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
Persian Migrant Consultants Website
برو بهGo ToGo Toبرو به
حسابرس داخلی(Internal Auditor)

حسابرسی داخلی یک فعالیت اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه، به منظور کسب اطمینان از صحت و درستی و تطابق عملیات فرآیندهای انجام شده یک شرکت با قوانین و مقررات مربوطه می باشد.


شرح وظایف حسابرس داخلی:وظایف عمده حسابرس داخلی یا Audit Officer، بررسی، تایید و ارزیابی تمامی فرآیندهای مالی، مدیریتی و عملیاتی شرکت، ارزیابی خطر و گزارش دهی پیشرفت در مقایسه با نتایج بدست آمده می باشد.


در شرکت های بزرگ، معمولا کمیته حسابرسی داخلی، زیر نظر هیئت مدیره تشکیل میشود. واحد حسابرسی داخلی، به عنوان یک واحد مستقل، فعالیت خود را تحت نظارت این کمیته، به طور مستمر انجام داده و نتایج آن را به این کمیته و هیئت مدیره گزارش می دهند.