fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
ویزاهای حمایت خویشاوندی

شرایط ارائه حمایت خویشاوندی Family Visaلازم به توضیح است که این ویزا معادل ویزای کلاس ۴۸۹ می باشد و اقامت دائم نیست. برای اخذ این ویزا شخص متقاضی باید دارای مدرک تحصیلی و سابقه کار ونمره آیلتس ۶ باشد و بصورت مستقل ۵۰ امتیاز کسب نماید و برای حمایت و گرفتن امتیاز از فامیل، سن فرد حامی باید حداقل ۱۸ سال بوده و بر اساس یکی از شرایط ذیل مقیم و در حال زندگی در استرالیا باشد
- شهروندی استرالیا.
- دارا بودن اقامت دائم استرالیا.
-در مدارس، دانشگاهها، مراكز فنی و حرفه ایی تحصیل نمایند.
- شهروند دارای شرایط کشور نیو زیلند.

متقاضی و یا همسر وی باید با حامی مربوطه بر اساس یکی از شرایط ذیل رابطه خویشاوندی داشته باشد:
- فرزند غیر وابسته، که شامل فرزند خوانده نیز میگردد.
- یکی از والدین، که شامل پدر و یا مادر خوانده نیز میباشد.
- برادر یا خواهر، که شامل برادر خوانده و یا خواهر خوانده نیز میباشد. 
- دختر یا پسر برادر و دختر یا پسر خواهر، که شامل دختر یا پسر خوانده برادر و دختر یا پسر خوانده خواهر نیز می باشد. 
- عمو، عمه، دائی یا خاله، شامل عمو، عمه، دائی یا خاله خوانده نیز می باشد. 
- پسر یا دختر عمو، پسر یا دختر خاله، پسر یا دختر دایی، پسر دختر عمه.