fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
Persian Migrant Consultants Website
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
Invitation Rounds (راندهای دعوتنامه)

تاریخ آخرین راند دعوتنامه برای ویزاهای (Skilled – Independent (Subclass 189 و (Skilled – Regional (Subclass 489  مربوط به تاریخ ۱۰  مه ۲۰۱۷ می باشد.

جدول زیر تعداد دعوتنامه های صادره در این تاریخ را نشان می دهد.
Invitation Rounds

تعداد دعوتنامه های صادره در سال مهاجرتی 17-2016 به شرح زیر می باشد.
Invitation Rounds

جدول های بالا شامل دعوتنامه های صادره برای ویزاهای های ایالتی و منطقه ای نمی باشد. دولت های ایالتی و منطقه ای در طول ماه، برای امتیازهای به خصوص Skilled Migration و ویزاهای نوآوری، کسب و کار و سرمایه گذاری، نتایج خود را معرفی می کنند. نتایج جداگانه برای این نوع ویزاها به صورت ماهیانه تهیه می گردد.
نمودار زیر امتیازهای متقاضیانی که در تاریخ  ۱۰  مه ​۲۰۱۷ دعوتنامه دریافت کرده اند را نشان می دهد. (محور افقی امتیاز متقاضیان و محور عمودی تعداد دعوتنامه ها می باشد.)
Invitation Rounds


متقاضیانی که بیشترین امتیاز را داشته، دعوتنامه دریافت کرده اند. برای متقاضیانی که امتیاز برابر دارند، تاریخ دقیقی که امتیاز آن ها به حد نصاب مورد نیاز رسیده باشد، تعیین کننده نوبت آن ها در صف انتظار دعوت نامه است. همچنین زمان تکمیل و ارسال فرم EOI در صدور دعوت نامه تاثیر مستقیم دارد.
Invitation Rounds

به دلیل حجم بالای تقاضاها و همراه شدن آن ها با تقاضاهای گذشته، گروه های شغلی زیر به منظور اطمینان از در دسترس بودن دعوتنامه ها در سال مهاجرتی جاری،برای هر عنوان شغلی طبقه بندی شده اند. اولویت صدور دعوتنامه با متقاضیان ویزای 189 و سپس ویزای 489 می باشد. اگر تمامی دعوتنامه ها برای ویزای 189 صادر شوند ، هیچ دعوت نامه ای برای گروه های شغلی زیر برای ویزای 489 فرستاده نخواهد شد:
• حسابداران
• حسابرسان، منشی های شرکت ها و خزانه دار های سازمان های بزرگ
• مهندسین الکترونیک
• مهندسین صنایع، مکانیک و تولید
• بقیه حرفه های مهندسی
• تحلیلگرهای سیستم و کسب و کار ICT
• برنامه نویسان نرم افزار و اپلیکیشن
• مختصصان شبکه کامپیوتر

امتیازات و تاریخ های اثر ویزاها برای مشاغل زیر در راند  ۱۰  مه ۲۰۱۷ به شرح زیر می باشد:
Invitation Rounds

راندهای دعوتنامه دو بار در ماه برگزار خواهند شد. حداکثر تعداد دعوت نامه هایی صادره در مه ۲۰۱۷ به شرح زیر می باشند:

۱۰ مه ۲۰۱۷ Invitation Rounds


۲۴ مه ۲۰۱۷ Invitation Rounds