fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
راندهای دعوتنامه گذشته

22

تاریخ آخرین راند دعوتنامه برای ویزاهای (Skilled – Independent (Subclass 189 و (Skilled – Regional (Subclass 489  مربوط به تاریخ 09 نوامبر 2016 می باشد.

جدول زیر تعداد دعوتنامه های صادره در این تاریخ را نشان می دهد.
Invitation Rounds

تعداد دعوتنامه های صادره در سال مهاجرتی 17-2016 به شرح زیر می باشد.
Invitation Rounds

جدول های بالا شامل دعوتنامه های صادره برای ویزاهای های ایالتی و منطقه ای نمی باشد. دولت های ایالتی و منطقه ای در طول ماه، برای امتیازهای به خصوص Skilled Migration و ویزاهای نوآوری، کسب و کار و سرمایه گذاری، نتایج خود را معرفی می کنند. نتایج جداگانه برای این نوع ویزاها به صورت ماهیانه تهیه می گردد.
نمودار زیر امتیازهای متقاضیانی که در تاریخ 09 نوامبر 2016 دعوتنامه دریافت کرده اند را نشان می دهد. (محور افقی امتیاز متقاضیان و محور عمودی تعداد دعوتنامه ها می باشد.)
Invitation Rounds


فرایند دعوتنامه و محدودیت ها متقاضیانی که بیشترین امتیاز را داشته، دعوتنامه دریافت کرده اند. برای متقاضیانی که امتیاز برابر دارند، تاریخ دقیقی که امتیاز آن ها به حد نصاب مورد نیاز رسیده باشد، تعیین کننده نوبت آن ها در صف انتظار دعوت نامه است. همچنین زمان تکمیل و ارسال فرم EOI در صدور دعوت نامه تاثیر مستقیم دارد.
Invitation Rounds

به دلیل حجم بالای تقاضاها و همراه شدن آن ها با تقاضاهای گذشته، گروه های شغلی زیر به منظور اطمینان از در دسترس بودن دعوتنامه ها در سال مهاجرتی جاری،برای هر عنوان شغلی طبقه بندی شده اند. اولویت صدور دعوتنامه با متقاضیان ویزای 189 و سپس ویزای 489 می باشد. اگر تمامی دعوتنامه ها برای ویزای 189 صادر شوند ، هیچ دعوت نامه ای برای گروه های شغلی زیر برای ویزای 489 فرستاده نخواهد شد:
• حسابداران
• حسابرسان، منشی های شرکت ها و خزانه دار های سازمان های بزرگ
• تحلیلگرهای سیستم و کسب و کار ICT
• برنامه نویسان نرم افزار و اپلیکیشن
• بقیه حرفه های مهندسی
• مختصصان شبکه کامپیوتر

امتیازات و تاریخ های اثر ویزاها برای مشاغل زیر در راند 09 نوامبر 2016 به شرح زیر می باشد:
Invitation Rounds