fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
 
راندهای دعوتنامه گذشته

تاریخ آخرین راند دعوتنامه برای ویزاهای (Skilled – Independent (Subclass 189 و (Skilled – Regional (Subclass 489  مربوط به تاریخ ۱۱  آوریل ۲۰۱۹  می باشد.

جدول زیر تعداد دعوتنامه های صادره در این تاریخ را نشان می دهد.

Visa Subclass Number
Skilled Independent visa (subclass 189) 100
Skilled Regional (provisional) visa (subclass 489) 10


تعداد دعوتنامه های صادره در سال مهاجرتی 19-2018 به شرح زیر می باشد.

Visa subclass Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June Total
Skilled Independent visa (subclass 189) 1,000 2,490 2,490 4,340 4,340 2,490 2,490 1,490 1,490 100     22,720
Skilled Regional (provisional) visa (subclass 489) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10     100
Total 1,010 2,500 2,500 4,350 4,350 2,500 2,500 1,500 1,500  110     22,820


جدول های بالا شامل دعوتنامه های صادره برای ویزاهای های ایالتی و منطقه ای نمی باشد. دولت های ایالتی و منطقه ای در طول ماه، برای امتیازهای به خصوص Skilled Migration و ویزاهای نوآوری، کسب و کار و سرمایه گذاری، نتایج خود را معرفی می کنند. نتایج جداگانه برای این نوع ویزاها به صورت ماهیانه تهیه می گردد.
نمودار زیر امتیازهای متقاضیانی که در تاریخ ۱۱  آوریل ۲۰۱۹  دعوتنامه دریافت کرده اند را نشان می دهد. (محور افقی امتیاز متقاضیان و محور عمودی تعداد دعوتنامه ها می باشد.)
Invitation Rounds

متقاضیانی که بیشترین امتیاز را داشته، دعوتنامه دریافت کرده اند. برای متقاضیانی که امتیاز برابر دارند، تاریخ دقیقی که امتیاز آن ها به حد نصاب مورد نیاز رسیده باشد، تعیین کننده نوبت آن ها در صف انتظار دعوت نامه است. همچنین زمان تکمیل و ارسال فرم EOI در صدور دعوت نامه تاثیر مستقیم دارد.

Visa Subclass Points Score Date of Effect
Skilled Independent visa (subclass 189) 80 15/03/2019 9:40 am
Skilled Regional (provisional) visa (subclass 489) 80 12/10/2018 6:31 am


به دلیل حجم بالای تقاضاها و همراه شدن آن ها با تقاضاهای گذشته، گروه های شغلی زیر به منظور اطمینان از در دسترس بودن دعوتنامه ها در سال مهاجرتی جاری،برای هر عنوان شغلی طبقه بندی شده اند.

امتیازات و تاریخ های اثر ویزاها برای مشاغل زیر در راند ۱۱  آوریل ۲۰۱۹  به شرح زیر می باشد:

Occupation ID Description Minimum points score Date of effect
2211 Accountants 90 10/04/2019  10:04 pm
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 85 14/12/2018  4:04 pm
2334 Electronics Engineer 80 11/03/2019  4:54 pm
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 80 07/03/2019  3:45 pm
2339 Other Engineering Professionals 80 31/12/2018  8:56 pm
2611 ICT Business and System Analysts 85 10/04/2019  2:49 pm
2613 Software and Applications Programmers 80 12/03/2019  3:40 pm
2631 Computer Network Professionals 80 14/03/2019  6:56 pm


Occupations that are subject to pro rata arrangements*

Actions: E-mail | Permalink |
 
فرم مشاوره رایگان