fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
 
Invitation Rounds (راندهای دعوتنامه)

تاریخ آخرین راند دعوتنامه برای ویزاهای (Skilled – Independent (Subclass 189 و (Skilled – Regional (Subclass 489  مربوط به تاریخ ۱۱  آگست ۲۰۱۹  می باشد.

جدول زیر تعداد دعوتنامه های صادره در این تاریخ را نشان می دهد.

Visa Subclass Number
Skilled Independent visa (subclass 189) 100
Skilled Regional (provisional) visa (subclass 489) 100


تعداد دعوتنامه های صادره در سال مهاجرتی 19-2018 به شرح زیر می باشد.

Visa subclass Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June Total
Skilled Independent visa (subclass 189) 1,000 100                     1,100
Skilled Regional (provisional) visa (subclass 489) 100 100                     200
Total 1,100 200                     1,300


جدول های بالا شامل دعوتنامه های صادره برای ویزاهای های ایالتی و منطقه ای نمی باشد. دولت های ایالتی و منطقه ای در طول ماه، برای امتیازهای به خصوص Skilled Migration و ویزاهای نوآوری، کسب و کار و سرمایه گذاری، نتایج خود را معرفی می کنند. نتایج جداگانه برای این نوع ویزاها به صورت ماهیانه تهیه می گردد.
نمودار زیر امتیازهای متقاضیانی که در تاریخ ۱۱  آگست ۲۰۱۹  دعوتنامه دریافت کرده اند را نشان می دهد. (محور افقی امتیاز متقاضیان و محور عمودی تعداد دعوتنامه ها می باشد.)
Invitation Rounds

متقاضیانی که بیشترین امتیاز را داشته، دعوتنامه دریافت کرده اند. برای متقاضیانی که امتیاز برابر دارند، تاریخ دقیقی که امتیاز آن ها به حد نصاب مورد نیاز رسیده باشد، تعیین کننده نوبت آن ها در صف انتظار دعوت نامه است. همچنین زمان تکمیل و ارسال فرم EOI در صدور دعوت نامه تاثیر مستقیم دارد.

Visa Subclass Points Score Date of Effect
Skilled Independent visa (subclass 189) 80 01/08/2019 9:41pm
Skilled Regional (provisional) visa (subclass 489) 80 21/01/2019 12:10pm


به دلیل حجم بالای تقاضاها و همراه شدن آن ها با تقاضاهای گذشته، گروه های شغلی زیر به منظور اطمینان از در دسترس بودن دعوتنامه ها در سال مهاجرتی جاری،برای هر عنوان شغلی طبقه بندی شده اند.

امتیازات و تاریخ های اثر ویزاها برای مشاغل زیر در راند ۱۱  آگست ۲۰۱۹  به شرح زیر می باشد:

Occupation ID Description Minimum points score Date of effect
2211 Accountants 90 20/07/2019 8:54pm
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 85 11/03/2019 7:14pm
2334 Electronics Engineer 85 15/07/2019 2:50pm
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 85 31/07/2019 3:21pm
2339 Other Engineering Professionals 90 7/08/2019 4:41pm
2611 ICT Business and System Analysts 85 30/07/2019 12:04pm
2613 Software and Applications Programmers 85 31/07/2019 7:57pm
2631 Computer Network Professionals 80 14/07/2019 8:37pm


Occupations that are subject to pro rata arrangements*

پیشبینی میشود راند های دعوتنامه در روز ۱۱ هر ماه میلادی برگزار شوند.
تعداد راندهای دعوتنامه می تواند بر اساس تعداد پرونده های در حال بررسی متغیر باشد.