fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
 
Invitation Rounds (راندهای دعوتنامه)

تاریخ آخرین راند دعوتنامه برای ویزاهای (Skilled – Independent (Subclass 189 و (Skilled – Regional (Subclass 489  مربوط به تاریخ ۱۱  دسامبر ۲۰۱۹  می باشد.

جدول زیر تعداد دعوتنامه های صادره در این تاریخ را نشان می دهد.

Visa Subclass Number
Skilled Independent visa (subclass 189) 250
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Family Sponsored 200


تعداد دعوتنامه های صادره در سال مهاجرتی 19-2018 به شرح زیر می باشد.

Visa subclass Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June Total
Skilled Independent visa (subclass 189) 1,000 100 100 1,500 250 250             3,200
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Family Sponsored           200             200
Skilled Regional (provisional) visa (subclass 489) 100 100 100                   300
Total 1,100 200 200 1,500 250 450             3,700


جدول های بالا شامل دعوتنامه های صادره برای ویزاهای های ایالتی و منطقه ای نمی باشد. دولت های ایالتی و منطقه ای در طول ماه، برای امتیازهای به خصوص Skilled Migration و ویزاهای نوآوری، کسب و کار و سرمایه گذاری، نتایج خود را معرفی می کنند. نتایج جداگانه برای این نوع ویزاها به صورت ماهیانه تهیه می گردد.
نمودار زیر امتیازهای متقاضیانی که در تاریخ ۱۱  دسامبر ۲۰۱۹  دعوتنامه دریافت کرده اند را نشان می دهد. (محور افقی امتیاز متقاضیان و محور عمودی تعداد دعوتنامه ها می باشد.)
Invitation Rounds

متقاضیانی که بیشترین امتیاز را داشته، دعوتنامه دریافت کرده اند. برای متقاضیانی که امتیاز برابر دارند، تاریخ دقیقی که امتیاز آن ها به حد نصاب مورد نیاز رسیده باشد، تعیین کننده نوبت آن ها در صف انتظار دعوت نامه است. همچنین زمان تکمیل و ارسال فرم EOI در صدور دعوت نامه تاثیر مستقیم دارد.

Visa Subclass Points Score Date of Effect
Skilled Independent visa (subclass 189) 95 30/11/2019  2:57pm
Skilled Regional (provisional) visa (subclass 489) 95 4/12/2019  2:59pm

 
به دلیل حجم بالای تقاضاها و همراه شدن آن ها با تقاضاهای گذشته، گروه های شغلی زیر به منظور اطمینان از در دسترس بودن دعوتنامه ها در سال مهاجرتی جاری،برای هر عنوان شغلی طبقه بندی شده اند.

امتیازات و تاریخ های اثر ویزاها برای مشاغل زیر در راند ۱۱  دسامبر ۲۰۱۹  به شرح زیر می باشد:

Subclass Occupation ID Description Minimum points score Date of effect
189 2211 Accountants 100 19/11/2019  9:53pm
189 2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 95 27/05/2019  4:07pm
189 2334 Electronics Engineer 95 30/11/2019  1:27am
491 2334 Electronics Engineer 100 4/12/2019  3:32pm
189 2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 95 29/09/2019  4:36pm
189 2339 Other Engineering Professionals 95 18/11/2019  10:50am
189 2611 ICT Business and System Analysts 95 27/11/2019  3:23pm
491 2611 ICT Business and System Analysts 95 18/11/2019  6:20pm
189 2613 Software and Applications Programmers 95 30/11/2019  1:27am
491 2613 Software and Applications Programmers 95 29/11/2019  10:10pm
189 2631 Computer Network Professionals 95 29/11/2019  9:55am
491 2631 Computer Network Professionals 95 2/12/2019  7:18pm


Occupations that are subject to pro rata arrangements*

پیشبینی میشود راند های دعوتنامه در روز ۱۱ هر ماه میلادی برگزار شوند.
تعداد راندهای دعوتنامه می تواند بر اساس تعداد پرونده های در حال بررسی متغیر باشد.