fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
Invitation Rounds (راندهای دعوتنامه)

تاریخ آخرین راند دعوتنامه برای ویزاهای (Skilled – Independent (Subclass 189 و (Skilled – Regional (Subclass 489  مربوط به تاریخ ۱۱  سپتامبر ۲۰۱۸  می باشد.

جدول زیر تعداد دعوتنامه های صادره در این تاریخ را نشان می دهد.

Visa Subclass Number
Skilled - Independent (subclass 189) 2490
Skilled - Regional (Provisional) (subclass 489) 10


تعداد دعوتنامه های صادره در سال مهاجرتی 18-2017 به شرح زیر می باشد.

Visa subclass Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June Total
Skilled - Independent (subclass 189) 1000 2490 2490                 5980
Skilled – Regional Provisional (subclass 489) 10 10 10                   30
Total 1010 2500 2500                   6010


جدول های بالا شامل دعوتنامه های صادره برای ویزاهای های ایالتی و منطقه ای نمی باشد. دولت های ایالتی و منطقه ای در طول ماه، برای امتیازهای به خصوص Skilled Migration و ویزاهای نوآوری، کسب و کار و سرمایه گذاری، نتایج خود را معرفی می کنند. نتایج جداگانه برای این نوع ویزاها به صورت ماهیانه تهیه می گردد.
نمودار زیر امتیازهای متقاضیانی که در تاریخ ۱۱  سپتامبر ۲۰۱۸  دعوتنامه دریافت کرده اند را نشان می دهد. (محور افقی امتیاز متقاضیان و محور عمودی تعداد دعوتنامه ها می باشد.)
Invitation Rounds

متقاضیانی که بیشترین امتیاز را داشته، دعوتنامه دریافت کرده اند. برای متقاضیانی که امتیاز برابر دارند، تاریخ دقیقی که امتیاز آن ها به حد نصاب مورد نیاز رسیده باشد، تعیین کننده نوبت آن ها در صف انتظار دعوت نامه است. همچنین زمان تکمیل و ارسال فرم EOI در صدور دعوت نامه تاثیر مستقیم دارد.

Visa Subclass Points Score Date of Effect
Skilled - Independent (subclass 189) 70 21/06/2018  5:55pm
Skilled - Regional Provisional (subclass 489) 80 10/07/2018  11:22am


به دلیل حجم بالای تقاضاها و همراه شدن آن ها با تقاضاهای گذشته، گروه های شغلی زیر به منظور اطمینان از در دسترس بودن دعوتنامه ها در سال مهاجرتی جاری،برای هر عنوان شغلی طبقه بندی شده اند.

امتیازات و تاریخ های اثر ویزاها برای مشاغل زیر در راند ۱۱  سپتامبر۲۰۱۸  به شرح زیر می باشد:

Occupation ID Description Points score Date of effect
2211 Accountants 80 25/05/2018 9:59am
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 80 1/05/2018 10:54am
2334 Electronics Engineer 70 15/11/2017 10:32am
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 70 18/01/2018 9:55pm
2339 Other Engineering Professionals 75 3/07/2018 6:37pm
2611 ICT Business and System Analysts 75 28/05/2018 6:25pm
2613 Software and Applications Programmers 75 20/08/2018 3:13pm
2631 Computer Network Professionals 70 17/01/2018 11:36am


Occupations that are subject to pro rata arrangements*

پیشبینی میشود راند های دعوتنامه در روز ۱۱ هر ماه میلادی برگزار شوند.
تعداد راندهای دعوتنامه می تواند بر اساس تعداد پرونده های در حال بررسی متغیر باشد.