fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
Invitation Rounds (راندهای دعوتنامه)

تاریخ آخرین راند دعوتنامه برای ویزاهای (Skilled – Independent (Subclass 189 و (Skilled – Regional (Subclass 489  مربوط به تاریخ ۱۱  اکتبر ۲۰۱۸  می باشد.

جدول زیر تعداد دعوتنامه های صادره در این تاریخ را نشان می دهد.

Visa Subclass Number
Skilled Independent visa (subclass 189) 4340
Skilled Regional (provisional) visa (subclass 489) 10


تعداد دعوتنامه های صادره در سال مهاجرتی 18-2017 به شرح زیر می باشد.

Visa subclass Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June Total
Skilled Independent visa (subclass 189) 1000 2490 2490 4340                 10,320
Skilled Regional (provisional) visa (subclass 489) 10 10 10 10                 40
Total 1010 2500 2500 4350                 10,360


جدول های بالا شامل دعوتنامه های صادره برای ویزاهای های ایالتی و منطقه ای نمی باشد. دولت های ایالتی و منطقه ای در طول ماه، برای امتیازهای به خصوص Skilled Migration و ویزاهای نوآوری، کسب و کار و سرمایه گذاری، نتایج خود را معرفی می کنند. نتایج جداگانه برای این نوع ویزاها به صورت ماهیانه تهیه می گردد.
نمودار زیر امتیازهای متقاضیانی که در تاریخ ۱۱  اکتبر ۲۰۱۸  دعوتنامه دریافت کرده اند را نشان می دهد. (محور افقی امتیاز متقاضیان و محور عمودی تعداد دعوتنامه ها می باشد.)
Invitation Rounds

متقاضیانی که بیشترین امتیاز را داشته، دعوتنامه دریافت کرده اند. برای متقاضیانی که امتیاز برابر دارند، تاریخ دقیقی که امتیاز آن ها به حد نصاب مورد نیاز رسیده باشد، تعیین کننده نوبت آن ها در صف انتظار دعوت نامه است. همچنین زمان تکمیل و ارسال فرم EOI در صدور دعوت نامه تاثیر مستقیم دارد.

Visa Subclass Points Score Date of Effect
Skilled Independent visa (subclass 189) 70 2/09/2018  5:56pm
Skilled Regional (provisional) visa (subclass 489) 80 20/06/2018  7:47pm


به دلیل حجم بالای تقاضاها و همراه شدن آن ها با تقاضاهای گذشته، گروه های شغلی زیر به منظور اطمینان از در دسترس بودن دعوتنامه ها در سال مهاجرتی جاری،برای هر عنوان شغلی طبقه بندی شده اند.

امتیازات و تاریخ های اثر ویزاها برای مشاغل زیر در راند ۱۱  اکتبر ۲۰۱۸  به شرح زیر می باشد:

Occupation ID Description Minimum points score Date of effect
2211 Accountants 80 6/07/2018 5:40 pm 
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 80 10/06/2018 8:10 pm
2334 Electronics Engineer 70 13/12/2017 12:39 pm
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 70 5/04/2018 6:34 pm
2339 Other Engineering Professionals 75 26/08/2018 8:07 pm
2611 ICT Business and System Analysts 75 27/07/2018 1:58 pm
2613 Software and Applications Programmers 70 17/01/2018 3:08 pm
2631 Computer Network Professionals 70 24/05/2018 12:13 pm


Occupations that are subject to pro rata arrangements*

پیشبینی میشود راند های دعوتنامه در روز ۱۱ هر ماه میلادی برگزار شوند.
تعداد راندهای دعوتنامه می تواند بر اساس تعداد پرونده های در حال بررسی متغیر باشد.